Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Как да открием правилния HS или HTS код

Направете Хармонизираната система по-разбираема с това полезно ръководство.

За да достигнат до клиентите, Вашите продукти трябва да преминат международни граници. Това може да бъде сложен процес, включващ документи и правни декларации. За да сте сигурни, че този процес протича гладко, от основно значение за Вашата митническа дейност е класифицирането на продуктите Ви според правилната тарифа. В това ръководство ние разясняваме основите на системата за митническа класификация, за да можете да вникнете по-добре в този важен процес. 

Какво представлява Хармонизираната система и защо е важна?

Хармонизираната система (Harmonised System/HS) е разработена от Световната митническа организация като многофункционална международна класификация на продуктите, която описва всички продукти, които могат да се търгуват в международен мащаб. За да могат стоките успешно да преминат международните граници, трябва да бъде деклариран правилният HS код (известен също като HTS код). Този код определя съответното мито и данъчна ставка, дължими за артикула. 

Как работи?

Системата от кодове HS използва международно прилаган 6-цифрен номер като основа за местната класификация във всяка държава. HS се състои от 5300 артикула или описания на продукти, които се наричат „позиции“ и „подпозиции“. На теория всички държави, използващи споразумението HS, трябва да класифицират определен продукт в един и същ раздел, глава, позиция и подпозиция за HS. На практика обаче се случва да възникнат конфликти. 

За съжаление, не всички държави прилагат еднакви версии на HS или не прилагат правилата по един и същ начин. Тази несигурност, както и нарастващата сложност на продуктите, историческите решения за управление и липсата на експертен опит относно техническите аспекти на даден продукт се комбинират, за да създадат сложни, непоследователни и рискови правила за класификация, които могат да бъдат трудни за следване. 

Кой е отговорен за класифицирането на стоките?

Като вносител или износител Вие носите правна отговорност да класифицирате правилно превозваните стоки. След това Кюне и Нагел декларира тази класификация от Ваше име пред митниците.

Защо класификацията според HS е толкова рискова област?

Класификациите според HS са рискови, защото, ако класифицирате неправилно, може да заплатите грешно мито и данък върху Вашите продукти. Това може да доведе до съответно мито или данъчно начисление за задължение със задна дата върху всички стоки, които сте класифицирали неправилно. Това може да стане причина за значителни санкции и глоби и дори до изземване или унищожаване на стоките. 

Неправилната класификация може също да доведе до надплащане на мита и данъци със съответните последици за паричния поток на Вашия бизнес. Възможно е да подадете ретроспективен иск за надплатени мита, но трябва да сте в състояние да подкрепите изцяло аргументите си за такава ретроспективна промяна и иск.

Класификацията според тарифите е специализирано умение, което изисква широка база от познания и опит. Не всички вносители или износители притежават този опит. В Кюне и Нагел изпращаме стоки по целия свят повече от 125 години.  Правилното деклариране на стоки пред митническите агенции е ключов елемент от нашите услуги. Нашите митнически и търговски екипи по целия свят са експерти по класификацията по HS и са готови да Ви помогнат със съвети как най-добре да класифицирате Вашите продукти. 

С какво може да Ви помогне Кюне и Нагел?

Нашите служители по митници и търговия са запознати с всички аспекти на митническата дейност и са задължени да могат да демонстрират професионална компетентност в тези области като част от упълномощаването си за „одобрени икономически оператори“ (Authorised Economic Operator/AEO).

Можем да установим къде има риск във Вашето класифициране и да го оптимизираме, възползвайки се от наличните възможности като право на прекласификация и намалени ставки на митата и освобождаване от мито. За да научите повече за нашите консултантски услуги за класификация по HS и за широката гама от услуги за следване на митническите и търговските изисквания, свържете се с нас.


Често задавани въпроси

Не всички продукти са лесни за класифициране. Някои артикули са лесни за описване и такива продукти могат да се намерят в индекса на тарифата на Вашата държава – често достъпни онлайн. Винаги трябва да четете бележките, налични в тарифата. Те могат конкретно да включват или изключват определени артикули и да предоставят други насоки.

Ако Вашият продукт е по-труден за категоризиране или не може да бъде намерен в индекса, тогава трябва да вземете предвид неговата форма и функция. Това може да бъде сложно и трябва да вземете предвид „общите правила за тълкуване“ или „GRI“. 

Ако трябва да използвате GRI, за да класифицирате продукта си, то тогава най-вероятно се нуждаете от експертни насоки.

HS разпределя всяка стока към един от 21-те раздела и след това към конкретна глава, позиция и подпозиция, в този ред. Ето как например се класифицират мъжките памучни тениски: 

  • HS раздел: Раздел XI: „Текстилни материали и изделия от тях“
  • HS глава: Глава 62: „Облекла и допълнения за облеклата, различни от трикотажните или плетените“
  • HS позиция: Позиция 6205: „Ризи за мъже или момчета“
  • HS подпозиция: Подпозиция 620520: „От памук“

Класификацията по HS се използва и от правителствата и митническите агенции по света за управление на контролирани стоки, допълнителни данъци, прилагане на правила за произход, търговски политики и търговски статистики, контрол на квотите и мониторинг на цените, както и анализ, контрол на сигурността и профилиране на риска и подобни приложения.

Има 6 правила за класифициране на стоките според HS. Целта им е да осигурят еднакво юридическо тълкуване на номенклатурата на HS за правилна класификация на стоките, въпреки че на практика има някои различия в различните страни. Общите правила за тълкуване (GRI) се прилагат в строга поредност. Ето няколко примера.

Забележка: примерите са само илюстративни. Ако има някакво съмнение относно прилагането на общите правила към конкретна позиция, трябва да потърсите експертно мнение.

Правило 1

Правило 1 гласи, че разделите, главите и подглавите нямат правен статус. Класифицирането се определя съгласно условията на позициите и съответните забележки към разделите или главите и съгласно другите правила за интерпретиране.
Правило 1 от GRI гласи, че единствено защото Глава 87 е наименована „Превозни средства, различни от релсови и трамваи и техните части и принадлежности“, това не означава, че всяка част в една кола попада автоматично в нея. Например гумите спадат към глава 40.

Правило 2

Част (а) от това правило гласи, че едни и същи позиции се прилагат към некомплектовани или незавършени продукти, при условие че притежават основните характеристики на завършения продукт. Също така посочва, че несглобените продукти се класират в същата позиция като напълно сглобения продукт. 

Част (б) от това правило разглежда смески или комбинация от материали. Тя разширява обхвата на позициите, които се отнасят до определен материал или вещество, до смески или комбинации от тези стоки с други материали или вещества. 

Ако в резултат от това правило продуктите могат да бъдат класифицирани към две или повече позиции, тогава следва да се приложи правило 3.

Част (а) в правило 2 обхваща неща като несглобени мебели или нещо, доставено под формата на комплект като комплектът може да не е пълен. Това означава, че некомплектована кола за реставрация все пак би била класифицирана като сглобена. 

Правило 2, част (б) означава, че мъжка риза от 60% памук и 40% полиестер ще бъде класифицирана като памучна риза, смесена риза 50/50 обаче трябва да бъде класифицирана според правило 3.

Правило 3

Правило 3 влиза в употреба, когато продуктите може да бъдат зачислени към две или повече позиции.

Част (а) гласи, че позицията, която съдържа конкретно описание на артикула, ще има предимство пред позицията, което съдържа само общо описание. 

Част (б) се отнася до смески и композитни елементи, състоящи се от различни материали, и гласи, че тези изделия трябва да бъдат класифицирани според материала или компонента, който определя основната им характеристика. 

Част (в) гласи, че всички артикули, които не могат да бъдат класифицирани под (а) и (б), трябва да бъдат класирани в последната по ред на номериране позиция от тези, които могат да се вземат предвид.

Правило 3 и особено част (б) може да бъде тълкувано много разностранно и винаги трябва да се търси експертно мнение при всяко позоваване на това правило.

Част (а) гласи, че пластмасовите бутилки трябва да бъдат класифицирани като такива в позиция 3923, която конкретно описва „Дамаджани, бутилки, флакони и подобни артикули“ , а не като „други изделия от пластмаси“ под 3926.

Част (б) означава, че в геометричен комплект, състоящ се от пластмасова линийка, пластмасов транспортир и стоманен компас, компасът може да се счита за определяща характеристика, тъй като има най-висока стойност. По същия начин обаче стоките могат да бъдат класифицирани към две или три отделни позиции с разпределена стойност. Функцията на артикула има много голямо значение – лазерът е класифициран в глава 9013, но лазер, използван в оптично телекомуникационно оборудване, може да бъде класифициран като телекомуникационно оборудване под 8517.
Част (в) означава, че мъжка риза от 50% памук и 50% полиестер – тъй като и двата материала определят в еднаква степен характера на стоката – ще бъде класирана към по-долната по ред цифрова позиция 62053000 като „от изкуствени влакна“, а не към 62052000, която се отнася за памука.

Правило 4

Това правило обхваща стоки, които не може да бъдат класифицирани чрез прилагане на правила 1 до 3. В него се посочва, че такива стоки трябва да бъдат класифицирани в позицията на тези, с които са най-близки. Поради изчерпателната структура на класификациите обаче това правило рядко се прилага.

Това правило прилага логичен подход към класифицирането. С прости думи, ако изглежда като патица, звучи патица и ходи като патица – тогава трябва да бъде класифицирано като патица.

Правило 5

Правило 5 се отнася до кутиите, контейнерите и опаковъчните материали, които се използват за опаковане на продукта. В повечето случаи, при условие че материалите не са предназначени за многократна употреба, тези артикули се класифицират със самия продукт. 

По тази причина картонена или пластмасова кутия, която съдържа автомобил-играчка, не се класифицира отделно. Морски товарен контейнер, използван за превоз на стоки – дори ако е изцяло пълен с една и съща стока – не се счита за част от стоките и се разглежда отделно.

Правило 6

Предишните правила разглеждаха класификацията на ниво позиция. Предназначението на правило 6 е да гарантира, че правила 1–5 се прилагат за класифицирането на стоките и на ниво подпозиция, стига да се вземат предвид бележките към подзаглавията. 

Класификациите по HS са сложни и прилагането им може да бъде объркващо. Ето два примера, които илюстрират несъответствие на класификациите по HS:

  1. Много компании произвеждат специализирани продукти и декларират всички резервни части и части от продуктите като части от основния продукт – това понякога е правилно и митата обикновено са доста ниски. Частите за „обща употреба“ – като винтове, пружини, шайби, гайки, О-пръстени и други подобни, се класифицират точно като такива елементи другаде, често при по-високи митнически ставки.
  2. Подпозиция 9505 10 обхваща изделия, които са широко признати като традиционно използвани по време на коледните тържества и са изключително произведени и проектирани като изделия за коледни тържества. Въпреки това  не обхваща артикули за „зимния сезон“  като ледени висулки, снежни кристали, звезди, елени, червеношийки и снежни човеци, тъй като те не се използват единствено за коледни тържества, а главно като декорация по време на зимния сезон. Във Великобритания разликата в митото е между 0% за коледната украса и 2,7% за зимната украса.