Floating Contact Form Portlet
Издател на активи

Обратно Инкотермс 2020 - международни търговски разпоредби

Експертиза и опит, които да Ви помогнат да се ориентирате в правилата за продажба на стоки по целия свят.

Покупката и продажбата на стоки в международната търговия често могат да бъдат допълнително усложнени от отговорности, разходи и рискове за всички страни, които трябва да бъдат дефинирани.

За Ваше улеснение, Международната търговска камара (ICC) въвежда международните търговски условия Инкотермс (Incoterms®), които действат като базови правила за световната търговия и продажба на стоки. Независимо дали правите поръчка за покупка, опаковате и етикетирате пратка или подготвяте сертификат за произход, тези разпоредби са станали част от ежедневния търговски речник и съществуват, за да Ви насочват.

От първото публикуване на правилата през 1936 г. ICC продължава да ги поддържа и развива. За да се подготви бизнесът за следващия век на световната търговия, най-новото издание Incoterms® 2020 влизе в сила на 1 януари 2020 г.

Правилата Incoterms® включват поредица от трибуквени търговски термини, които имат много точно значение за продажба на стоки по целия свят. 

Изтеглете Инкотермс 2020

Правила за всеки вид или видове транспорт:

EXW (Ex Works) – франко завода (уговорено място)

Често използвано при първоначална оферта за продажба на стоки без включени разходи, EXW означава, че продавачът предлага стоките на разположение в своите помещения или на друго определено място (завод, фабрика, склад и т.н.). Не е нужно продавачът да натоварва стоките на каквото и да е извозващо превозно средство, нито да освобождава стоките за износ.

FCA (Free Carrier) – франко превозвача (уговорено място)

FCA може да има две различни значения, всяко с различно ниво на риск и цена за купувача и продавача. FCA (а) се използва, когато продавачът доставя стоките, освободени за износ, на определено място, което е собствено помещение. FCA (б) се използва, когато продавачът доставя стоките, освободени за износ, на посочено място, което не е оригиналното им местоположение. И в двата случая стоките може да бъдат доставени на превозвач, посочен от купувача, или на друга страна, посочена от купувача.

CPT (Carriage Paid To) – превоз, платен до (уговорено местоназначение)

Съгласно CPT продавачът плаща за превоза на стоки до посоченото място на местоназначение. 

CIP (Carriage and Insurance Paid to (named place of destination) – превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение)

Подобно на CPT с изключение , че продавачът е длъжен да получи минимална застраховка за стоките за времето на тяхното транспортиране. 

DAP (Delivered at Place (named place of destination) – доставка на място (уговорено местоназначение)

Счита се, че продавачът е доставил стоките, когато те са предоставени на разположение на купувача при пристигане на транспортното средство и са готови за разтоварване на посоченото място на местоназначение. Съгласно условията на DAP, продавачът трябва да управлява всички рискове, свързани с превозването на стоките.

DPU (Delivered at Place Unloaded (named place of destination) – доставка на място с разтоварване (уговорено местоназначение)

Този Инкотерм изисква продавачът да достави стоките, разтоварени, на посоченото място. Продавачът поема всички разходи за транспорт (такси за износ, превоз, разтоварване от основния превозвач на целевото пристанище и пристанищни такси) и поема целия риск до пристигането на мястото на местоназначението.

DDP (Delivered Duty Paid (named place of destination) – доставено, мито платено (уговорено местоназначение)

Продавачът е отговорен за доставката на стоките до посоченото място в държавата на купувача и заплаща всички разходи по доставката на стоките до местоназначението, включително вносни мита и данъци. Продавачът не носи отговорност за разтоварването.

 

Правила за морски и вътрешен воден транспорт:

FAS (Free Alongside Ship (named port of shipment) – франко протежение на кораба (уговорено пристанище за натоварване)

Продавачът осъществява доставка, когато стоките са поставени до кораба (напр. на кея или баржата), посочен от купувача в посоченото пристанище на изпращане. Рискът от загуба или повреда на стоките се прехвърля в момента, когато стоките са по протежение на кораба и купувачът поема отговорност за всички разходи от този момент нататък.

FOB (Free on Board) – франко борд

Продавачът доставя стоките на борда на кораба, посочен от купувача, в посоченото пристанище на изпращане или набавя вече доставените стоки. Рискът от загуба или повреда на стоките се прехвърля в момента, когато стоките са на борда на кораба и купувачът поема отговорност за всички разходи от този момент нататък.

CFR (Cost and Freight) – стойност и навло

Продавачът доставя стоките на борда на кораба. Рискът от загуба или повреда на стоките се прехвърля в момента, когато стоките са на борда на плавателния съд. Продавачът трябва да сключи договор и да заплати разходите и навлото, необходими за превозване на стоките до посоченото като местоназначение пристанище.

CIF (Cost, Insurance and Freight) – стойност, застраховка и навло

Същото като CFR с добавката, че продавачът трябва да получи и минимално застрахователно покритие срещу риска на купувача от загуба или повреда на стоките по време на превоза.

 

Разлики между Incoterms® 2010 и 2020:

  • Incoterms® FCA (Free Carrier) сега предоставя допълнителната опция за извършване на бордова нотация на коносамента (морската товарителница) преди товаренето на стоките на кораба.

  • Разходите сега са описани заедно в A9/B9 към всяко правило от Incoterms®.

  • CIP сега изисква поне застраховка с минимално покритие на клаузата Institute Cargo Clause (A) (всички рискове с конкретни изключения по артикули).

  • CIP сега изисква поне застраховка с минимално покритие на клаузата Institute Cargo Clause (C) (определен брой изброени рискове с конкретни изключения по артикули).

  • Правилата от Incoterms® франко превозвача (уговорено място)/FCA, доставка на място (уговорено местоназначение)/DAP, доставка на място разтоварен/DPU и доставено, мито платено/DDP сега вземат предвид, че стоките може да са превозвани без участие на превозвач-трето лице, а по-конкретно чрез собствен транспорт.

  • Правилото доставка до терминал (DAT) е променено на Delivered at Place Unloaded (DPU) – доставка на място разтоварен – за да бъде ясно обозначено, че местоназначението може да бъде всяко място, а не само „терминал“.

  • Incoterms® 2020 сега изрично прехвърля отговорността за свързаните със сигурността изисквания и допълнителните разходи към продавача.

 

Полезна информация  

Incoterms® не представляват пълен договор за продажба, а по-скоро съставляват част от тези договори. За приложението на правилата трябва да се използва следната структура: 

„[Избрано правило Incoterms®] [Обозначено пристанище, място или точка] Incoterms® 2020“ 

Пример: „CIF Шанхай Incoterms® 2020“ или „DAP Даунинг Стрийт 10, Лондон, Великобритания Incoterms® 2020“ 

Ако в Incoterms® няма посочена година, се прилага следното:
 до 31 декември 2019 г. се прилагат Incoterms® 2010.
 от 1 януари 2020 г. се прилагат Incoterms® 2020. 

Ако е обозначена друга година, например Incoterms® 1980, тогава важат съответните правила.  

За повече информация се обърнете към официалния уебсайт на МТК (ICC): https://iccwbo.org.